Kamis, 03 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School .olajnak aznewku ewisignuli avesi ihtuf olajnize oluqugnizi anohk alakalohtuk ohpal itnemuhkodewl imilu amon ewhtekuqukol obolhon enasixoxab ezuku uhbewes ilekahpisew alhumana onohkamawk isnahpagn ,omizi eknoz ozuk ,isiznebesaba eknob obuk oyanafulo izawlu asinobil citats-el uhbewel isahki ,ohkolay axnegN .uhbewewl olelhu awziqihka oyasimukuhsa uhbewe isahkaman inafagnukogn ,ewnicgil ejn abognejn isiznebesmuk awzekinile uhbewel isahki )ewisimile isahki / elizahpile isahki ihtukogn awzibile ihtahkizi eynizegn( citats-el uhbewel isahkI .olajnize olecizi aznewku )PTTH( locotorP refsnarT txetrepyH-i asiznebesis uhbewes iluluqehpisI .inapmakney tenartni-egnejn esesagnay ihkewihteniwk aleleynifuku alebmivagni uhbewey avesI .edukile uhbewel avesuk akusuk uhbewel isahki alohtiyagnis uhbewes iluluqehpisi ,ihkewihtenE .isinamuhxizi ihtukogn awzibe elimavukogn ,knilrepyh-egn uhbewe isahkama eynaman enegnalhile alacey uynemi amon aluzaluzukol ahbi akafe txetrepyh-i alezekina elikeleyawja uhbewew isahkamA .uhbewel isahki ahteluku ,ebmohtizen ,ihtpirkizi ,aleyatisez aleyatizegnejn ,ewihstolile uhbewel isahkez uhbewez azisnizez enekulhakulhize ihkazi asinamuhxiz uhbewez iluluqehpizI .pukram-ewl oyawsinafulo imilu amon LMTH-uk awlahbuku emave ,ahtuypmohkey iliyafen ekehbil esagnil amag ilel awdok ,oyalakanobe iniy ihtuku ohsil elimavukogn uhbewel isahkI .alulesey isiyaviduk amon ahpaqmuk uhbewel isahki asinobis uhbewes iluluqehpisI .uhbewez iluluqehpizen eynak beW ediW dlroWiwk elikelenafe itnemuhkodiy )uhbewel isahkegnejn awlahbile( uhbewel isahkI Perihal Situs Web

Tidak ada komentar:

Posting Komentar